Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.07.2022 22:30

Karta obstarávania #MAGS OVO 61779/2021
Obuv pre príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy

Informácie

ID zákazky
14596
Názov predmetu
Obuv pre príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy
Číslo spisu
MAGS OVO 61779/2021
Číslo z vestníka VO
Oznámenie 43981 - WYT Vestník č. 218/2021 - 24.09.2021
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
78 181,50 EUR
Hlavný CPV
18830000-6 - Ochranná obuv
Doplňujúci CPV
18800000-7 - Obuv
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka obuvi:

- celoročná obuv poltopánková,
- zimná obuv poloholeňová

pre príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy. Podrobný opis predmetu zákazky - technická špecifikácia a náhľad obuvi - je v prílohách č. 3 a č. 5 v súťažných podkladoch

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.11.2021 09:30:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
16.11.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Andrea Jašková
andrea.jaskova@bratislava.sk
+421 259356194

Dokumenty