Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.03.2023 12:06

Karta obstarávania #2021-90
Motorová nafta

Informácie

ID zákazky
14742
Názov predmetu
Motorová nafta
Číslo spisu
2021-90
Číslo z vestníka EU
2021/S 211-551097
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
6 468 761,200 EUR
Hlavný CPV
09134100-8 - Motorová nafta
Doplňujúci CPV
60130000-8 - Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ pred samotným vyhlásením nadlimitnej zákazky zvážil vhodnosť rozdelenia predmetu zákazky z kvantitatívneho hľadiska na časti a zodpovedne pristúpil k prijatému rozhodnutiu. Predmetom zákazky je priebežné dodávanie pohonnej hmoty vo forme motorovej nafty a jej stočenie do dvoch skladových terminálov verejného obstarávateľa, čo predstavuje špecifickú komoditu, ktorá spadá pod špecializovanú oblasť pre určitý trhový segment a vymedzený okruh potenciálnych uchádzačov.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti nepovažuje verejný obstarávateľ za zmysluplné a požiadavka na plnenie predmetu zákazky v celom rozsahu bez rozdelenia na časti nemožno so zohľadnením ekonomických dôvodov, funkčných dôvodov a splnenia cieľa plnenia predmetu zákazky a účelu predmetu zákazky, na ktorý je určený, považovať za obmedzujúci prvok v predmetnom verejnom obstarávaní, a to i z dôvodu, že dodávkami predmetu zákazky s požadovanými kvalitatívnymi parametrami sa zaoberajú i malé a stredné podniky a rozsah vyhovuje aj výrobnej kapacite malých a stredných podnikov.

Medzi technické (funkčné) dôvody patrí predovšetkým obava z komplikovanej koordinácie plnenia jednotlivými uchádzačmi, čo môže spôsobovať ťažkosti a zvýšené náklady pri plnení, napr. náklady na organizáciu viacerých dodávateľov, prípadne zvýšený počet potrebných zamestnancov na zabezpečenie realizácie predmetu zákazky.

V rámci predmetnej zákazky sa obstaráva jeden rovnaký tovar – motorová nafta, ktorý je dodávaný rovnakým okruhom potenciálnych uchádzačov, a to najmä vzhľadom na rozsah a špecifickosť zákazky, čo negatívne neovplyvňuje a neobmedzuje hospodársku súťaž a nijakým spôsobom nediskriminuje hospodárske subjekty oprávnené dodávať predmet zákazky a neupiera im možnosť účasti v danom verejnom obstarávaní. Prípadné rozdelenie zákazky na časti neznamená rozšírenie potenciálneho relevantného trhu.

Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené, odôvodnené, nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania a vyššie uvedené skutočnosti považuje za relevantné dôvody, ktoré viedli verejného obstarávateľa k takémuto rozhodnutiu.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie motorovej nafty podľa STN EN 590 triedy B, D, a F vhodnej na celoročné použitie ako palivo na prevádzku nákladných motorových vozidiel verejného obstarávateľa, vrátane súvisiacej služby – doprava cisternovými vozidlami na miesta dodania určených verejným obstarávateľom, prečerpanie do zásobných nádrží verejného obstarávateľa.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.12.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.12.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty