Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2023 17:15

Karta obstarávania #VO 01/2021
Rekonštrukcia Západného paláca NKP Hrad Beckov

Informácie

ID zákazky
14993
Názov predmetu
Rekonštrukcia Západného paláca NKP Hrad Beckov
Číslo spisu
VO 01/2021
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 294/2021 z 27.12.2021, č. oznámenia: 59783 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
502 452,60 EUR
Hlavný CPV
45212354-2 - Stavebné práce na objektoch hradov
Doplňujúci CPV
45453100-8 - Renovačné práce
45454000-4 - Obnovovacie práce
45454100-5 - Reštaurovanie
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45111100-9 - Demolačné práce
45112700-2 - Terénne úpravy
45432112-2 - Kladenie dlažby
45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45421100-5 - Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia Západného paláca NKP Hrad Beckov” a to v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou: A – STUDIO, s.r.o., Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava, z 8/2021.
Cieľom stavby je celková stavebná obnova západného paláca, za účelom záchrany stavebnej podstaty objektu pri zachovaní ruinálneho charakteru stavieb. Nenásilnými prostriedkami vnášaním nových funkcií sa vytvárajú priaznivejšie podmienky pre jeho zatraktívnenie a tým pádom aktívnejšie využitie širokou verejnosťou. Hlavná funkčná náplň sa predpokladá v rámci Západného paláca: vybudovaním prestrešenia, vytvorením nových podláh spolu s reštaurátorskými prácami priestorov sa opätovne vytvárajú využiteľné interiéry s novými funkciami: audiotórium, expozičná miestnosť, terasa, rytierská sála, doplnková miestnosť, expozičná miestnosť, expozícia zbraní a lapidárium. Ide o konzervovanie a čiastočnú rekonštrukciu jestvujúcich, doteraz neobnovovaných murív a omietok, v niektorých častiach sa navrhuje aj premodelovanie novodobej koruny muriva. V areáli sa navrhuje aj nová elektroinštalácia spolu s osvetlením. Pre návštevníkov budú vytvorené aj samostatné pohotovostné WC ktoré budú prevádzkované iba počas sezóny.
Stavebné práce budú uskutočnené v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok podľa horeuvedenej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu k súťažným podkladom. Ďalšie podrobnosti sú uvedené aj v PD. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.02.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.02.2022 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Beckov
Adresa
Beckov 180
Beckov
916 38, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Katarína Mrázová
katka.mrazova@gmail.com
+421 905834056
Ďalšie kontakty
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstar. cez komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní, ak nie je určené inak
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4640

Dokumenty