Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.05.2023 02:41

Karta DNS #MAR 28/2021
Dynamický nákupný systém – elektroinštalačné a elektromontážne práce

Informácie

ID zákazky
15251
Názov predmetu
Dynamický nákupný systém – elektroinštalačné a elektromontážne práce
Číslo spisu
MAR 28/2021
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce, Služby
Predpokladaná hodnota
69 000,00 EUR
Hlavný CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
Doplňujúci CPV
45314300-4 - Inštalovanie kabeláže
45317000-2 - Iné elektroinštalačné práce
31731000-9 - Elektrotechnický spotrebný materiál
31700000-3 - Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby
71324000-5 - Služby týkajúce sa výpočtu stavebných nákladov
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie Dynamického nákupného systému pre zabezpečenie realizácie zákaziek pre potreby verejného obstarávateľa. Uvedené zákazky súvisia so zabezpečením správy a údržby majetku zvereného verejnému obstarávateľovi.
Jedná sa prevažne o zákazky bez základnej technickej dokumentácie a bez rozpočtu. Súčasťou každej zákazky bez základnej technickej dokumentácie vyhlasovanej v tomto DNS bude riadená obhliadka priestorov za účasti všetkých záujemcov, spoločné zadefinovanie jednotlivých položiek a spracovanie odhadu nákladov. Následne bude stanovená predpokladaná hodnota zákazky a záujemcovia/uchádzači predložia svoje ponuky. Vo všeobecnosti sa jedná o zákazky malého rozsahu napríklad výmena vedenia, montáž rozvádzačov a elektroinštalácií, havárie.
Verejný obstarávateľ môže zadávať v rámci zriadeného DNS aj zákazky s už spracovaným výkazom výmer, s hotovou projektovou dokumentáciou, bez riadenej spoločnej obhliadky priestorov.
V prípade havárií a potreby riešenia havarijných stavov budú všetci zaregistrovaní uchádzači upozornený na skrátené termíny predkladania ponúk.

Trvanie DNS: 24 mesiacov,

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Objednávka s VOP ( Všeobecné obchodné podmienky)

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
23.11.2021 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
23.11.2021 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
23.11.2023 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Zákazky