Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 19:31

Karta obstarávania #3687/2018-260
Vypracovanie podkladov k „Správe o dohľade za roky 2016 -2018“

Informácie

ID zákazky
1577
Názov predmetu
Vypracovanie podkladov k „Správe o dohľade za roky 2016 -2018“
Číslo spisu
3687/2018-260
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
98 000,00 EUR
Hlavný CPV
79212000-3 - Audítorské služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie podkladov k Správe o dohľade za roky 2016 2018, v súvislosti s prípravou stanoviska a správy o dohľade nad plnením akreditačných kritérií a monitorovaní aktivít PPA, ktorú predkladá príslušný orgán na Európsku komisiu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.11.2018 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.11.2018 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Matúš Porubčanský
matus.porubcansky@land.gov.sk
+421 259266232

Dokumenty