Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.08.2022 16:55

Karta obstarávania #10302-2021-26
Kancelársky materiál a kancelárske potreby

Informácie

ID zákazky
15801
Názov predmetu
Kancelársky materiál a kancelárske potreby
Číslo spisu
10302-2021-26
Číslo z vestníka VO
57242-WYT
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
138 000,00 EUR
Hlavný CPV
30192000-1 - Kancelárske potreby
Doplňujúci CPV
30197000-6 - Drobné kancelárske vybavenie
30199000-0 - Papiernický tovar a iné položky
22810000-1 - Papierové alebo lepenkové registre
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup spotrebného kancelárskeho materiálu, kancelárskych potrieb, drobného kancelárskeho vybavenia, papierových alebo lepenkových registrov, rýchloviazačov, formulárov, kancelárskeho papiera a iných druhov tlačeného papierenského tovaru, rôznych tlačovín a galvanických článkov. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
08.12.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Procesný garant
Dominik Podolinský
dominik.podolinsky@ndsas.sk
+421 258311580

Dokumenty