Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2019 01:56

Karta obstarávania #NL5/2018
Informatizácia MHD v Bratislave - Informačné tabule

Informácie

ID zákazky
1593
Názov predmetu
Informatizácia MHD v Bratislave - Informačné tabule
Číslo spisu VO
NL5/2018
Číslo z vestníka VO
4609-MST
Číslo z vestníka EU
2018/S 064-143406
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 898 500,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je uzavretie Rámcovej dohody v súlade s ustanovením § 56 a § 99 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie na kľúč 124 ks nových informačných tabúl s požadovaným softwarovým vybavením a inštaláciou na vopred určené zastávky mestskej hromadnej dopravy v hl. meste SR Bratislave. (ďalej len jednotlivo „informačná tabula“ a spoločne „informačné tabule“ v príslušnom gramatickom tvare). Predmetom zákazky je aj zabezpečenie v mene obstarávateľskej organizácie a na účet úspešného uchádzača vybavenie všetkých potrebných povolení potrebných k inštalácii informačných tabúl a poskytnutie servisnej podpory a služieb s tým súvisiacich.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.06.2018 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.06.2018 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty