Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.01.2022 12:19

Karta obstarávania #4/2021
Prenájom pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 5381, katastrálne územie: 861553 Štúrovo, obec: 503584 Štúrovo, pozemok registra „C“ KN parcelné číslo 539, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 759 m²

Informácie

ID zákazky
16281
Názov predmetu
Prenájom pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 5381, katastrálne územie: 861553 Štúrovo, obec: 503584 Štúrovo, pozemok registra „C“ KN parcelné číslo 539, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 759 m²
Číslo spisu
4/2021
Druh postupu
Obchodná verejná súťaž
Typ šablóny
Obchodná verejná súťaž
Druh obstarávania
-
Výsledok verejného obstarávania
Nájomná zmluva
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Prenájom pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 5381, vedeného Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor, katastrálne územie: 861553 Štúrovo, obec: 503584 Štúrovo, okres 404 Nové Zámky, pozemok registra „C“ KN parcelné číslo 539, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 759 m².

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.01.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Verejné prístavy, a. s.
Adresa
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovenská republika
Procesný garant
Gabriela Knapová
gabriela.knapova@vpas.sk
+421 910448650

Dokumenty