Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.06.2024 05:34

Karta obstarávania #48-12/2021
Elektrická energia

Informácie

ID zákazky
16627
Názov predmetu
Elektrická energia
Číslo spisu
48-12/2021
Číslo z vestníka VO
13091 – MST
Číslo z vestníka EU
2022/S 029-072957
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
938 676,00 EUR
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:
Vzhľadom na charakter, komplexnosť a neoddeliteľnosť predmetu zákazky, nie je možné zákazku rozdeliť na časti.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Stručný opis

Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka elektrickej energie do odberného miesta verejného obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou.
Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, vyhlášky ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektrickej energie a poskytovaní služieb, Nariadenie vlády č. 211/2010 ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z.).
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 5 Opis predmetu zákazky špecifikácia Súťažných podkladov.
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o združenej dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku na obdobie 24 mesiacov, t.j. od 01.06.2022 do 31.05.2024.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.02.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.02.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing, Miroslava Majchútová
majchutova.miroslava@suscch.eu
+421 484333148
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9395

Dokumenty