Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.01.2022 12:08

Karta DNS #5873/2021
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2022

Informácie

ID zákazky
16657
Názov predmetu
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2022
Číslo spisu
5873/2021
Číslo z vestníka VO
59984 - MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 252-669685
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
2 010 981,47 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
32200000-5 - Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie
32300000-6 - Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu
32500000-8 - Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
48820000-2 - Servery
32420000-3 - Sieťové zariadenia
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií bežne dostupných na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave.
Ide najmä o dodávanie
- počítačov, notebookov a príslušenstva
- tlačiarní, scanovacích zariadení a príslušenstva
- zariadení na hlasovú a dátovú komunikáciu a ich príslušenstva
- serverov a príslušenstva
- IKT periférií a ich príslušenstva
- audiovizuálnej a prezentačnej techniky a príslušenstva
- náhradných dielov na IKT zariadenia
-sieťových zaridení.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
24.01.2022 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
24.01.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty