Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2022 02:26

Karta obstarávania #2021-122
Doplnenie elektrického napájania priestoru vážnice.

Informácie

ID zákazky
16849
Názov predmetu
Doplnenie elektrického napájania priestoru vážnice.
Číslo spisu
2021-122
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
Doplňujúci CPV
45315100-9 - Elektrotechnické inštalačné práce
45311200-2 - Elektroinštalačné práce v neobytných budovách
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Doplnenie elektrického napájania priestoru vážnice pre jednotlivé technológie.
Z priestoru technickej miestnosti na 1 poschodí bude z rozvádzača R-200 po doplnení vyvedené 2ks zálohovaných vývodov z UPS káblami CYKY-J 3x2,5. Vedené budú po fasáde až k priestoru vážnice. Následne bude vedený pod strechou nad prejazdom váh až k technologickému rozvádzaču váh. Z tej istej technickej miestnosti budú z Racku vedené 2 ks kábla FTP CAT7 až do priestoru vážnice. Ukončené budú v priestore miestnosti obsluhy váh, kde sa nachádza RACK.
Pre napojenie servisu, bude pod technologickým rozvádzačom váh inštalovaná zásuvka. Napojená bude káblom CYKY-J 3x2,5 vedeným z rozvádzača OOSBY01GH001, ktorý bude pre tento účel dozbrojený.
Pre plánované osadenie unimobunky pre obsluhu váh, do priestoru medzi váhami privedený rezervný vývod CYKY-J 5x6 napojený z rozvádzača RO2.9, na existujúcu rezervu rozvádzača. Druhý koniec kábla bude ukončený krabicou na stĺpe nad technologickým rozvádzačom pre váhy. Realizáciu rieši projektová dokumentácia s prílohami ktoré sú súčasťou výzvy na predloženie ponuky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.01.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty