Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.01.2022 13:05

Karta zákazky #12349-MUT-115
Nákup kameniva pre Organizačnú zložku OZ Poľana- Kriváň, časť A - bez dopravy na 1.polrok 2022

Táto zákazka je súčasťou DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informácie

ID zákazky
16955
Názov predmetu
Nákup kameniva pre Organizačnú zložku OZ Poľana- Kriváň, časť A - bez dopravy na 1.polrok 2022
Číslo spisu
12349-MUT-115
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
23 270,00 EUR
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup drveného kameniva bez dopravy určeného na údržbu ciest Organizačnej zložky OZ Poľana -na časti bývalého OZ Kriváň. Obdobie realizácie od 26.01.2022 do 30.6.2022 v celkovom množstve 3900 ton priebežne podľa potreby objednávateľa nasledovne:
frakcia 8/11 - 400 ton,
frakcia 0/32 - 500 ton,
frakcia 0/63 - 500 ton,
frakcia 32/63 - 2000 ton,
frakcia 63/125 - 300 ton,
lomový kameň - 200 ton,
V návrhu na plnenie kritérií je potrebné uviesť nasledovné údaje:
- dopravnú vzdialenosť z výrobne do obce Kriváň (adresa: Kriváň 334)
- výrobňa (kameňolom - názov obce a lomu),
- cenu za tonu frakcie FCA výrobňa ( len kamenivo bez dopravy) € bez DPH,
- obchodné meno a sídlo uchádzača,
- kontaktnú osobu, jej telefónne číslo, e- mail.
Uchádzač musí vyplniť v tabuľke - " návrh na plnenie kritérií", ktorá je prílohou tejto výzvy, jednotkovú cenu za všetky požadované frakcie, inak bude jeho ponuka vylúčená z vyhodnotenia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.01.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.01.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Odštepný závod Kriváň
Adresa
Kriváň 334
Kriváň
962 04, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Bystriansky
martin.bystriansky@lesy.sk
+421 918335511

Dokumenty