Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.06.2024 06:10

Karta obstarávania #01-01/2022
Ľudský fibrinogén a ľudský protrombínový komplex

Informácie

ID zákazky
18260
Názov predmetu
Ľudský fibrinogén a ľudský protrombínový komplex
Číslo spisu
01-01/2022
Číslo z vestníka VO
17046 - MST
Číslo z vestníka EU
2022/S 055-140768
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
2 914 725,00 EUR
Hlavný CPV
33621200-1 - Antihemoragiká
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka liekov pre verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený na 2 (slovom: dve) časti.
Opis položiek:
Zákazka pozostáva z dvoch samostatných častí - liekov s uvedeným kvantitatívnym a kvalitatívnym zložením lieku, liekovou formou, spôsobom podania a veľkosťou balenia, v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 4 súťažných podkladov, s dodávkou na miesto určenia v zmysle potrieb a požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 3 súťažných podkladov. Ponúkaný liek sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Ak viaceré lieky spĺňajú vlastnosti, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v Prílohe č. 4 súťažných podkladov, a zároveň sa líšia spôsobom úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia, uchádzač je povinný predložiť ponuku na liek, ktorého spôsob úhrady je „A“. Ak neexistuje liek, ktorý by spĺňal požadované vlastnosti a bol so spôsobom úhrady „A“, potom môže byť ponúknutý liek, ktorého spôsob úhrady je „AS“ a až keď nie je iná možnosť, môže byť ponúknutý aj liek, ktorý nie je hradený na základe verejného zdravotného poistenia.
"Ľudský fibrinogén" - časť 1. - účinná látka - ľudský fibrinogén, množstvo účinnej látky v MJ - 20 mg/ml, intravenózne použitie, lieková forma - plv 1x1 g - prášok na injekčný/infúzny roztok (liek.inj.skl.);
"Ľudský protrombínový komplex" - časť 2. - účinná látka - koagulačné faktory IX, II, VII, X, Proteín C, Proteín S a antitrombín III v kombinácii, množstvo účinnej látky v MJ - min. 500 IU/20 ml, intravenózne použitie, lieková forma - plv iol 1 x min. 500 IU + 1 x 20 ml - prášok a rozpúšťadlo (liek.inj.skl+liek. inj. skl.).
Súčasťou predmetu zákazky je doprava predmetu zákazky na miesto plnenia.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.05.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.05.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing, Miroslava Majchútová
majchutova.miroslava@suscch.eu
+421 484333148

Dokumenty

Ľudský fibrinogén

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 307 225,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33621200-1 - Antihemoragiká
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Ľudský protrombínový komplex

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
607 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33621200-1 - Antihemoragiká
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody