Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.07.2018 15:21

Karta obstarávania #ÚTVO 34333/2017/Bšá
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia

Informácie

ID zákazky
183
Názov predmetu
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia
Číslo spisu VO
ÚTVO 34333/2017/Bšá
Číslo z vestníka VO
10904/2017
Číslo z vestníka EU
2017/S 188-385329
Druh postupu
Nadlimitné zákazky
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
676 448.00 EUR
Hlavný CPV
75112100-5 - Projekty rozvoja verejnej správy
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Plán udržateľnej mobility spracovaný na základe Metodických pokynov k tvorbe plánov udržateľnej mobility nepredstavuje a ani nenahrádza plán dopravnej obsluhy (PDO) v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov. PDO však musí zohľadňovať PUM. V prípade potreby môže byť PDO spracovaný súčasne s PUM ako samostatný dokument alebo príloha PUM. Tieto časti na seba nadväzujú svojimi postupmi aj výstupmi. Vzhľadom na zabezpečenie synergického efektu a spracovania konzistentného materiálu sa odporúča, aby mal každý vyšší územný celok spracovaný jediný PUM zahŕňajúci územie krajského mesta s použitím jednotnej metodiky. V prípade spracovania viacerých PUM je nevyhnutné, aby boli jednotlivé dokumenty navzájom kompatibilné a aby na ich príprave jednotlivé samosprávy spolupracovali. Ak samospráva nemá vypracovaný aktuálny územný generel dopravy, odporúča sa jeho spracovanie spojiť so spracovaním PUM. Na tento účel obsahuje metodika aj všetky požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov na spracovanie územného generelu dopravy
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmet zákazky pozostáva z funkčných celkov:
- Plán udržateľnej mobility (PUM)
- Plánu dopravnej obslužnosti (ďalej len „PDO“)
- Strategické environmentálne hodnotenie (ďalej len „SEA“
- Plán implementácie a monitoringu Plánu udržateľnej mobility.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
14.11.2017 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143

Dokumenty