Stav: Zrušená

Serverový čas: 14.07.2024 19:18

Karta DNS #MAR 7/2022
DNS Digitálna marketingová stratégia

Informácie

ID zákazky
18863
Názov predmetu
DNS Digitálna marketingová stratégia
Číslo spisu
MAR 7/2022
Číslo z vestníka VO
18541 - WYS, Vestník č. 84/2022 - 04.04.2022
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
187 000,00 EUR
Hlavný CPV
79342000-3 - Marketingové služby
Doplňujúci CPV
79341400-0 - Služby týkajúce sa reklamnej kampane
79340000-9 - Reklamné a marketingové služby
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa služieb digitálnej marketingovej stratégie bežne dostupných na trhu, v rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky. DNS je zriadený na dobu trvania max. 2 roky (24 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia služieb, konkrétny rozsah a špecializácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Predmetom DNS je návrh digitálnej marketingovej stratégie, brandbuilding, positioning, ideamaking, social media stratégia a komplexná príprava a exekúcia kampaní na konkrétne časové obdobie v zmysle konkrétnej výzvy na predloženie ponuky.
Cieľ: Zavedenie digitálnej komunikácie organizácie. Zvyšovanie pozitívneho povedomia o mestskej organizácii Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, s dôrazom na poskytovanie spoľahlivých služieb a šetrenie nákladov klientom – pohrebná služba, zavádzanie inovácií v rámci služieb zákazníkom, starostlivosti o pamätníky, cintoríny a doplnkových služieb – kvetinárstvo.

Opis poskytnutia služby podľa náročnosti:
A – zložité služby (človekohodiny max. 800)
• marketingová stratégia vrátane komunikačných tém a kreatívneho konceptu
• dlhodobá komunikačná taktika pre Marianum – výber vhodných digitálnych kanálov pre komunikačné kampane
• príprava a nasadenie taktických komunikačných kampaní
• zadefinovanie insightov, cieľových skupín, krátkodobých a dlhodobých cieľov
• návrh long-termových kampaní – vrátane rozpočtu, formátu

B – stredne náročné služby (človekohodiny max. 1400)
• vypracovanie mesačných taktických a komunikačných (publikačných) plánov
• odporúčanie pre budovanie brandu a positioning značky Marianum
• vyhodnocovanie KPI jednotlivých kampaní
• copywritting, grafický dizajn
• projekt manažment

C – menej náročné služby (človekohodiny max. 2100)
- publikovanie príspevkov na základe schváleného plánu
- pravidelné mesačné vyhodnocovanie a reporty
- správa sociálnych sietí a Google My Business

Realizácia predmetu bude na základe jednotlivých objednávok s VOP, v zmysle textu konkrétnych výziev ( predpokladaná doba plnenia jednotlivých výziev/objednávok je 6 mesiacov).
Fakturácia bude na základe potvrdených dodacích listov k jednotlivým objednávkam.

Poznámka

Objednávka/objednávky s VOP

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
03.05.2022 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
03.05.2022 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
03.05.2024 15:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty