Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.06.2022 04:53

Karta obstarávania #4/2022
Prenájom časti pozemku a pozemku, zapísaných na liste vlastníctva č. 882, vedeného Okresným úradom Bratislava, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/424 o výmere 79 m² a parcelné číslo 9193/689 o výmere 494 m², druh pozemku: Zast. plocha a nádvoria

Informácie

ID zákazky
20125
Názov predmetu
Prenájom časti pozemku a pozemku, zapísaných na liste vlastníctva č. 882, vedeného Okresným úradom Bratislava, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/424 o výmere 79 m² a parcelné číslo 9193/689 o výmere 494 m², druh pozemku: Zast. plocha a nádvoria
Číslo spisu
4/2022
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
-
Výsledok verejného obstarávania
Nájomná zmluva
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude
prenájom časti pozemku a pozemku, zapísaných na liste vlastníctva č. 882, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bratislava- Ružinov, okres Bratislava II, parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/424, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 79 m² a parcelné číslo 9193/689, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 494 m².

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.05.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Verejné prístavy, a. s.
Adresa
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovenská republika
Procesný garant
Gabriela Knapová
gabriela.knapova@vpas.sk
+421 910448650

Dokumenty