Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.05.2019 17:30

Karta obstarávania #UtVO 37082/2018
Skladová hala SO 15 v TTIP Trnava, spracovanie PD

Informácie

ID zákazky
2055
Názov predmetu
Skladová hala SO 15 v TTIP Trnava, spracovanie PD
Číslo spisu VO
UtVO 37082/2018
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
13 978,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Rozsah zákazky:
- A) 1) zameranie objektu na vypracovanie projektu asanácie objektu PO 07 – výpočet objemu a druhu vzniknutého odpadu a stanovenie spôsobu asanácie
- A) 2) geodetické zameranie priľahlého územia – s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektu, existenciu a polohu všetkých vnútorných rozvodov a prípojok si overí projektant v spolupráci so správcom areálu, tiež i technický ich stav, funkčnosť
- B) 1) Spracovanie Projektu asanácie pôvodného objektu PO 07 – projekt búracích prác vrátane zabezpečenia areálu pred prachom, so zohľadnením požiadavky STEFE, aby v dôsledku stavebných prác nebola prerušená dodávka tepla, ani kvalita dodávok do ostatných zásobovaných objektov, spracovanie postupu asanácie pôvodného objektu s odvozom vzniknutého odpadu na skládku odpadu
- B) 2) Spracovanie Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – realizačný projekt
spracovanie projektovej dokumentácie v uvedenom stupni bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a pre samotnú realizáciu stavby. Samotnému projektu bude predchádzať návrh dispozičného riešenia, ktorý bude odsúhlasený objednávateľom
- C) Odborný autorský dohľad – výkon v rozsahu uvedenom v obchodných podmienkach
- D) Súčinnosť v procese nasledovného verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác /je v cene diela/.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.12.2018 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.12.2018 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty