Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.03.2024 04:00

Karta obstarávania #13287/2022
Dodávka elektrickej energie

Informácie

ID zákazky
20712
Názov predmetu
Dodávka elektrickej energie
Číslo spisu
13287/2022
Číslo z vestníka VO
93/2022 - 19.04.2022 pod zn. 20647 – MST
Číslo z vestníka EU
2022/S 075-199336
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 700 000,00 EUR
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu získania čo najvýhodnejšej ponuky. Najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné väzby, charakter predmetu zákazky by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke neúčelné, neefektívne a po ekonomickej stránke nehospodárne. Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní by mohlo ohroziť zabezpečenie riadnej dodávky predmetu zákazky a získanie výhodnejšej ceny
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom tejto zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť objednávateľovi združené služby dodávky elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, t. j. dodávku dohodnutého množstva silovej elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy – prenos elektriny, distribúciu elektriny a poskytovanie systémových služieb (ďalej len „distribučné služby“) do všetkých odberných miest verejného obstarávateľa, definovaných v v osobitnej prílohe „Špecifikácia odberných miest s cenovou kalkuláciou.‟

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Výsledkom zadávania tejto zákazky bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uzatvorenie Rámcovej dohody medzi verejným obstarávateľom a maxim. 3 úspešnými uchádzačmi, umiestnenými na prvých troch miestach v poradí, uzavretej podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona o verejnom obstarávaní v trvaní 48 mesiacov. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na plnenie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť B.2 – „Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky“, B.1 – „Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.06.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
16.06.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Zlaté Moravce
Adresa
1. mája 2
Zlaté Moravce
953 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Lucia Švecová
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4431

Dokumenty