Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.12.2019 22:17

Karta zákazky #DNS/VO9
Dodanie hliníkových interiérových a exteriérových okien a dverí

Detail správy #13774

Dátum a čas doručenia
04.01.2019 18:22:54
Od
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Informácia o zrušení zadávania výzvy č. 9

Dobrý deň prajem,

verejný obstarávateľ sa v súlade s § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky v rámci Výzvy na predkladanie ponúk č. 9, ktorej predmetom malo byť dodanie interiérových a exteriérových okien a dverí.

Verejný obstarávateľ po vyhlásení zákazky zistil nejasnosť a možnú neúplnosť / rozpornosť požiadaviek na opis predmetu zákazky, a to ako v technických požiadavkách, tak aj v zmluvných podmienkach.
Vzhľadom na to, že od vyhlásenia výzvy uplynul značný čas, zverejnené dokumenty sa priebežne dopĺňali a upravovali, verejný obstarávateľ považuje za férové a vecné prehodnotiť tento postup zadávania zákazky a zverejnené podklady, a po ich vyhodnotení opätovne vyhlásiť novú výzvu. Verejný obstarávateľ je presvedčený, že takýto postup podporí hospodársku súťaž a zabezpečí dodržanie princípu efektívnosti a hospodárnosti.

Verejný obstarávateľ na opätovné vyhlásenie zákazky využije zriadený dynamický nákupný systém.

Poučenie:
Proti tomuto vylúčeniu môžete v zmysle § 170 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní podať námietku. Námietka musí byť doručená verejnému obstarávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

S úctou
Marcela Turčanová
Osoba poverená realizáciou procesu VO