Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.10.2022 11:15

Karta obstarávania #8/2022
Prenájom časti pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 5381, vedeného Okresným úradom Nové Zámky, parcela registra „C“ KN parcelné číslo 537, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 6 m²

Informácie

ID zákazky
22549
Názov predmetu
Prenájom časti pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 5381, vedeného Okresným úradom Nové Zámky, parcela registra „C“ KN parcelné číslo 537, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 6 m²
Číslo spisu
8/2022
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
-
Výsledok verejného obstarávania
Nájomná zmluva
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom častí pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 5381, vedeného Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor, katastrálne územie: 861553 Štúrovo, obec: 503584 Štúrovo, okres 404 Nové Zámky, parcela registra „C“ KN parcelné číslo 537, druh pozemku: ostatná plocha, spolu o výmere 6 m².

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.06.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Verejné prístavy, a. s.
Adresa
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovenská republika
Procesný garant
Gabriela Knapová
gabriela.knapova@vpas.sk
+421 910448650

Dokumenty