Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.06.2018 01:32

Karta obstarávania #35792/2017
Elektrická energia

Informácie

ID zákazky
246
Názov predmetu
Elektrická energia
Číslo spisu VO
35792/2017
Číslo z vestníka VO
214
Číslo z vestníka EU
444455
Druh postupu
Nadlimitné zákazky
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
6 800 000.00 EUR
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Doplňujúci CPV
65300000-6 - Rozvod elektriny a súvisiace služby
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Zákazku nie je vhodné deliť na viac častí z funkčného hľadiska. Komodita, ktorú verejný obstarávateľ nakupuje sa zlacňuje pri vyššom odberteľa. Rozdelením predmetu zákazky na časti by navyše došlo aj k zvýšenej administratívnej náročnosti na strane odberateľa (verejného obstarávateľa)
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Dodávka elektrickej energie (elektriny), zabezpečenie prístupu do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny,systémových služieb a ostatných služieb spojených s použitím sústavy, distribúcie a prenosu elektriny aprevzatia zodpovednosti za odchýlku za odberné miesta v približnom ročnom odbere 8 500 MWh.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
22.12.2017 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143

Dokumenty