Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 19:00

Karta obstarávania #7/2022/LD
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár - opakovaná zákazka

Informácie

ID zákazky
24772
Názov predmetu
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár - opakovaná zákazka
Číslo spisu
7/2022/LD
Číslo z vestníka VO
28916 - MSP
Číslo z vestníka EU
2022/S 109-306510
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
126 067,67 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
77300000-3 - Záhradnícke služby
45236110-4 - Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
45237000-7 - Stavebné práce na stavbe javísk
39522130-7 - Tieniace plachty
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zhotovenie diela Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár pozostávajúcich z dodania zariadenia ihrísk, mestského mobiliáru spolu s jeho inštaláciou, údržba zelene v danom priestore a vybudovaním hracích plôch a javiska v rozsahu dodávok, služieb a prác bližšie špecifikovaných súťažnými podkladmi k zákazke a ich prílohami poskytnutými verejným obstarávateľom v dokumentoch zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.08.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.08.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Lukáš Daniš
danis.lukas@msunitra.sk
+421 911483296

Dokumenty