Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.06.2022 04:15

Karta obstarávania #9/2022
Prenájom nebytových priestorov v nebytovej budove so súpisným číslom 4068, miestností č. 1.01, časť 1.13, 1.53, 1.54 a 2.07, spolu vo výmere 124,35 m2, v areáli na Tabakovej v Komárne

Informácie

ID zákazky
24774
Názov predmetu
Prenájom nebytových priestorov v nebytovej budove so súpisným číslom 4068, miestností č. 1.01, časť 1.13, 1.53, 1.54 a 2.07, spolu vo výmere 124,35 m2, v areáli na Tabakovej v Komárne
Číslo spisu
9/2022
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
-
Výsledok verejného obstarávania
Nájomná zmluva
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude
prenájom nebytových priestorov- miestnosť č. 1.01 o výmere 19,14 m2, časť miestnosti č. 1.13 o výmere 11,21 m2, miestnosť č. 1.53 o výmere 50,35 m2, miestnosť č. 1.54 o výmere 22,15 m2 a miestnosť č. 2.07 o výmere 21,50 m2, nachádzajúcich sa v stavbe- nebytová budova so súpisným číslom 4068, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/6, vo výmere 1462 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na liste vlastníctva číslo 11263, vedeného Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, katastrálne územie: Komárno, obec: Komárno, okres Komárno.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.07.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Verejné prístavy, a. s.
Adresa
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovenská republika
Procesný garant
Gabriela Knapová
gabriela.knapova@vpas.sk
+421 910448650

Dokumenty