Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.06.2022 04:05

Karta obstarávania #CPBA-OTO-2022/002348
Odstránenie nezákonne uloženého odpadu umiestneného v lokalite 3 duby na parc. č. 5595/3 v k.ú. Malacky – stavebné materiály obsahujúce azbest

Informácie

ID zákazky
25354
Názov predmetu
Odstránenie nezákonne uloženého odpadu umiestneného v lokalite 3 duby na parc. č. 5595/3 v k.ú. Malacky – stavebné materiály obsahujúce azbest
Číslo spisu
CPBA-OTO-2022/002348
Číslo z vestníka VO
29106 - WNS
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 443,33 EUR
Hlavný CPV
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zabezpečenie zhodnotenia resp. zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa jedná o odpad č. 17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest (azbestová krytina voľne položená na trávnatom poraste) o hmotnosti cca 2t, umiestneného v lokalite 3 duby na parc. č. 5595/3 v k.ú. Malacky. Z obhliadky nezákonne uloženého nebezpečného odpadu bol vykonaný záznam a fotodokumentácia (príloha č. 1).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.06.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Nikola Gluštíková
nikola.glustikova@minv.sk
+421 961027011

Dokumenty