Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2018 15:26

Karta obstarávania #DPMK-2017-NZ-VS-odbavovaci_system
Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD v DPMK, a.s.

Informácie

ID zákazky
257
Názov predmetu
Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD v DPMK, a.s.
Číslo spisu VO
DPMK-2017-NZ-VS-odbavovaci_system
Číslo z vestníka VO
VVO: 238/2017, 16766-MST, 04.12.2017
Číslo z vestníka EU
2017/S 231-481093
Druh postupu
Nadlimitné zákazky
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
2 182 646.67 EUR
Hlavný CPV
30144400-4 - Automaty na výber cestovného
Doplňujúci CPV
30144200-2 - Stroje na vydávanie lístkov
30233300-4 - Čítačky kariet smart
30216200-8 - Snímače magnetických kariet
30234000-8 - Pamäťové médiá
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ zohľadnil všetky širšie vecné, technické, technologické, časové, zodpovednostné administratívne a ekonomické a hospodárske faktory a skutočnosti, ktoré by ovplyvnili cieľ, ktorý sa mal naplniť zabezpečením a plnením predmetu zákazky. Na základe uvedeného, verejný obstarávateľ zvolil postup zadávania zákazky s plnením predmetu ako celku, nakoľko ide o funkčne závislé celky, ktoré sú vzájomne prepojené a nie sú schopné realizovať sa oddelene, s následným výberom generálneho dodávateľa, pričom uplatnil v rámci zvoleného postupu zadávania zákazky princíp hospodárnosti a efektívnosti a rovnako uplatnil aj princíp nediskriminácie.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka zariadení pre samoobslužný výdaj elektronických cestovných lístkov v autobusoch MHD, zvyčajne označované ako čítačky cestovných lístkov. Zariadenie bude slúžiť na označenie skôr zakúpených papierových lístkov, zakupovanie cestovných lístkov z kreditu na BČK a pre overenie platnosti skôr zakúpených elektronických lístkov (napr. pri prestupe).
Dodané zariadenia musia byť plne kompatibilné s existujúcim vybavovacím systémom verejného obstarávateľa (nejde o
úplnú obmenu odbavovacích systémov, ale o čiastočnú), viď príloha č. 3 súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
15.02.2018 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
PhDr. Matúš Džuppa
dzuppa@ekoauris.sk
+421 904281818

Dokumenty