Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2018 15:24

Karta obstarávania #DPMK-2017-NZ-VS-autobusy
Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s.

Informácie

ID zákazky
258
Názov predmetu
Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s.
Číslo spisu VO
DPMK-2017-NZ-VS-autobusy
Číslo z vestníka VO
VVO: 238/2017, 16765-MST, 04.12.2017
Číslo z vestníka EU
2017/S 231-481095
Druh postupu
Nadlimitné zákazky
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
13 760 500.00 EUR
Hlavný CPV
34121100-2 - Autobusy verejnej dopravy
Doplňujúci CPV
34121400-5 - Autobusy s nízkou podlahou
34121200-3 - Kĺbové autobusy
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka mestských celonízkopodlažných autobusov. Predmet zákazky je rozdelený na dve
samostatné časti.
V oboch častiach predmetu zákazky musí autobus spĺňať k momentu odovzdania/prevzatia obstarávaného tovaru všetky
všeobecne záväzné právne predpisy pre motorové vozidlá v prevádzke na pozemných komunikáciách, najmä: Zákon č.
725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmene neskorších predpisov Vyhláška č. 578/2006 Z.z. MDPT SR,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov Vyhláška č. 464/2009 Z.z. MDPT SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, Nariadenie č. 349/2009 Z.z. o najväčších prípustných
rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších
technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a
jazdných súprav v znení neskorších predpisov. Vozidlo musí mať pri dodaní potvrdenie o schválení na prevádzku v
premávke na pozemných komunikáciách. Všetky autobusy musia byť zhodné, použité komponenty a agregáty identické,
použiteľné bez prispôsobovania a nastavovania, medzi vozidlami ľubovoľne
zameniteľné. V prípade, keď všeobecne záväzný právny predpis vyžaduje prísnejšie požiadavky na zhotovenie autobusu,
ako sú tie, ktoré sú uvedené v týchto súťažných podkladoch, platia požiadavky tohto všeobecne záväzného predpisu
pred požiadavkami týchto súťažných podkladov.
Časť č. 1. Mestský celonízkopodlažný trojnápravový autobus dĺžky 18 metrov
Časť č. 2. Mestský celonízkopodlažný dvojnápravový autobus dĺžky 12 metrov

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
08.02.2018 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
PhDr. Matúš Džuppa
dzuppa@ekoauris.sk
+421 904281818

Dokumenty

Mestský celonízkopodlažný trojnápravový autobus dĺžky 18 metrov

Predpokladaná hodnota bez DPH
10 155 000.00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34121100-2 - Autobusy verejnej dopravy
Doplňujúci CPV
34121400-5 - Autobusy s nízkou podlahou
34121200-3 - Kĺbové autobusy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Mestský celonízkopodlažný dvojnápravový autobus dĺžky 12 metrov

Predpokladaná hodnota bez DPH
3 605 500.00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34121100-2 - Autobusy verejnej dopravy
Doplňujúci CPV
34121400-5 - Autobusy s nízkou podlahou
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody