Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.06.2022 04:43

Karta obstarávania #SE-VO1-2022/001782
čistopisy dokladov SR

Informácie

ID zákazky
27349
Názov predmetu
čistopisy dokladov SR
Číslo spisu
SE-VO1-2022/001782
Číslo z vestníka VO
44095 - MST, Vestník č. 253/2020 - 01.12.2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 233-574626
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
57 095 398,50 EUR
Hlavný CPV
22455000-4 - Identifikačné karty
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vývoj, výroba a dodávka čistopisov dokladov SR vo formáte ID 1 aID 3, a to najmä týchto:
ID 1: Občiansky preukaz, Povolenie na pobyt, Alternatívny autentifikátor, Služobný preukaz, Vodičský preukaz, Osvedčenie o evidencii vozidla, Zbrojný preukaz
ID 3: Cestovný pas, Diplomatický pas, Služobný pas, Cudzinecký pas, Cestovný doklad pre cudzinca - Dohovor 1951,Cestovný doklad pre cudzinca - Dohovor 1954.
Podrobný Opis predmetu zákazky spolu s predpokladaným množstvom je uvedený v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky k Súťažným podkladom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.03.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Beáta Škanderová
beata.skanderova@minv.sk
+421 250944571