Stav: Zrušená

Serverový čas: 22.02.2024 05:39

Karta obstarávania #032/2022/VO-§117
Oprava strechy na objekte Hádzanárskej haly, Alejová 2, Košice

Informácie

ID zákazky
27382
Názov predmetu
Oprava strechy na objekte Hádzanárskej haly, Alejová 2, Košice
Číslo spisu
032/2022/VO-§117
Číslo z vestníka VO
30536-WNP
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
59 965,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45261900-3 - Opravy a údržba striech
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je oprava strechy na objekte Hádzanárskej haly, Alejová 2, Košice

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.07.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ladislav Gomboš
ladislav.gombos@bpmk.sk
+421 907809660

Dokumenty