Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.04.2024 16:05

Karta obstarávania #7467/2022-260
Rekonštrukcia hlavného vstupu a hydroizolácie

Informácie

ID zákazky
27789
Názov predmetu
Rekonštrukcia hlavného vstupu a hydroizolácie
Číslo spisu
7467/2022-260
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
122 970,00 EUR
Hlavný CPV
45261420-4 - Izolačné práce proti vode
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Sanácia pochôdznej plochy zo žulovej dlažby pred vstupom do objektu administratívnej budovy vyspravením resp. výmenou poškodenej dlažby za novú a nanesením hydroizolačnej vrstvy aby sa zamedzilo prenikaniu vlhkosti do priestorov na 1.PP pod pochôdznou plochou. Zároveň sa rieši aj sanácia vnútorných priestorov na 1.PP, kde sa odstránia a nahradia vlhkosťou zdegradované omietky stien a stropu a zároveň sa vyspravia poškodené miesta nosných konštrukcií.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ bude pri tomto verejnom obstarávaní postupovať podľa § 112 ods. 7 písm. b) ZVO, t. j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.08.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
01.08.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ján Lipták
jan.liptak@land.gov.sk
+421 259266298

Dokumenty