Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.07.2018 15:12

Karta obstarávania #20171220-1
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Žďár nad Sázavou

Informácie

ID zákazky
283
Názov predmetu
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Žďár nad Sázavou
Číslo spisu VO
20171220-1
Číslo z vestníka VO
Z2017-035931
Číslo z vestníka EU
2017/S 246-514146
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ obstarávania
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
13 500 000.00 Kč
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
CZ063 - Vysočina
Predmet obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka silové elektrické energie do odběrných míst zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetický zákona a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (dále jen „dodávka“).

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka silové elektrické energie do odběrných míst zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetický zákona a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (dále jen „dodávka“).
Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.
Zadávací řízení provede centrální zadavatel město Žďár nad Sázavou i pro své příspěvkové organizace na základě smlouvy o centrálním zadávání.
Součástí předmětu plnění je také zajištění veškerých administrativních úkonů spojených s případným přechodem na jiného dodavatele, tj. např. vypovězení smluv s dosavadními dodavateli sdružených služeb dodávky elektrické energie, sjednávání smluv o připojení, sjednávání nových smluv, apod. K prokázání tohoto oprávnění bude sloužit výhradně smlouva s vybraným účastníkem a nebude již potřeba žádné další plné moci, která by tuto skutečnost potvrzovala.

2. Dodávka elektřiny v hladině nízkého napětí (NN)
Úplný výčet odběrných míst včetně výše odběrů je uveden v přehledu míst spotřeby - viz. Příloha č. 3 – Přehled míst spotřeby. Doba plnění dodávek je u všech pověřujících zadavatelů stanovena jednotně a to ode dne 1. 3. 2018 , 00.01 hod. (resp. dnem a časem odečtu) do dne 28. 2. 2021, času 23:59 hod. Předpokládaný, nikoliv však závazný objem za období plnění veřejné zakázky pro všechny pověřující zadavatelé činí 10 275 MWh.
Z důvodů provozních potřeb si může každý z pověřujících zadavatelů v průběhu smluvního období změnit počet měřících nebo odběrných míst, a to jak zrušením stávajících, tak zřízením nových odběrných míst. Dodavatel bude i pro tyto případy zadavatelům garantovat nabídnuté jednotkové ceny a neprodleně po oznámení zadavatele o zřízení nového odběrného místa zahájí dodávku sdružených služeb za podmínek sjednaných v rámci této veřejné zakázky včetně zajištění s tím spojených administrativních úkonů. Smluvní strany se zavazují respektovat zmocnění jednotlivých zadavatelů pro jednání o změnách v rozsahu odběrných míst. Zmocněná osoba bude uvedená v jednotlivých smlouvách s vybraným dodavatelem.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob podania ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Podávání nabídek (Ponuka (len jedna obálka))
22.01.2018 10:00:00
Dátum otvárania ponúk
22.01.2018 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
23.04.2018 00:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Žďár nad Sázavou
Adresa
Žižkova 227/1
Žďár nad Sázavou
591 01, Česká republika
Procesný garant
Sofie Popova
popova@proebiz.com
+420 702206105
Ďalšie kontakty
Milan Šorf, +420 566 688 156, +420 737 572 710, milan.sorf@zdarns.cz
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html

Dokumenty