Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.10.2023 05:59

Karta obstarávania #10301/2022/04
Technologické vybavenie tunela Višňové vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“)

Informácie

ID zákazky
29022
Názov predmetu
Technologické vybavenie tunela Višňové vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“)
Číslo spisu
10301/2022/04
Číslo z vestníka VO
č. 170/2022 zo dňa 01.08.2022 pod ozn. č. 35191 - MSP
Číslo z vestníka EU
2022/S145 zo dňa 29.07.2022 pod ozn. č. 411140
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
71 461 516,00 EUR
Hlavný CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
Doplňujúci CPV
45221241-3 - Stavebné práce na cestných tuneloch
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky tým, že technologické vybavenie tunela Višňové vrátane informačného systému diaľnice predstavuje z hľadiska riadenia tunela a dopravy jeden technický a logický celok. Stavba už bola v predchádzajúcom období rozdelená na viac zákaziek (najmä na stavebnú a technologickú časť), jej ďalšie delenie by znamenalo značné komplikácie, najmä pri celkovej koordinácii.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je naprojektovanie a zrealizovanie kompletného technologického vybavenia tunela Višňové a informačného systému diaľnice súvisiaceho úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, vrátane záručného servisu, v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky, Zväzku 3 Technické špecifikácie, Zväzku 4 Cenová časť a Zväzku 5 Dokumentácia poskytnutá objednávateľom v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Lehota viazanosti ponúk je do: 30.09.2023

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.03.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
02.03.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Mária Kokindová
maria.kokindova@ndsas.sk
+421 258311106

Dokumenty