Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.04.2024 16:06

Karta obstarávania #2125/2017-260
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE

Informácie

ID zákazky
291
Názov predmetu
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE
Číslo spisu
2125/2017-260
Číslo z vestníka VO
910-MSS, Vestník č. 12/2018 zo dňa 17.1.2018
Číslo z vestníka EU
2018/S 010-018626
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
4 499 620,00 EUR
Hlavný CPV
72261000-2 - Softvérové podporné služby
Doplňujúci CPV
48517000-5 - Softvérový balík pre informačné technológie
48610000-7 - Databázové systémy
48611000-4 - Databázový softvérový balík
72222300-0 - Služby informačných technológií
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predkladanie ponúk
15.02.2018 10:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Pavel Piliar
pavel.piliar@land.gov.sk
+421 259266230
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/255

Dokumenty