Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 19:04

Karta obstarávania #2022-104
Generálna oprava dopravníkov popolčeka a škvary.

Informácie

ID zákazky
29728
Názov predmetu
Generálna oprava dopravníkov popolčeka a škvary.
Číslo spisu
2022-104
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
185 183,00 EUR
Hlavný CPV
42417200-4 - Dopravníky
Doplňujúci CPV
42417300-5 - Príslušenstvo dopravníkov
45255400-3 - Montážne práce
45111300-1 - Demontážne práce
51511400-1 - Inštalácia špeciálnych dopravných systémov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vykonanie GO dopravníkov prepravujúcich popol. Vzhľadom na značne zničené časti zariadení je nevyhnutné vykonať generálnu opravu dopravníkov pre ďalšiu prevádzku. Dopravníky slúžia na dopravu tuhého (prachového) odpadu (popola) do zberného sila.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Príloha č. 1 - Technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
25.08.2022 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty