Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2022 10:57

Karta obstarávania #123-2022
Analýza ZKO s ohľadom na prítomnosť kuchynského bioodpadu a analýza K-BRKO

Informácie

ID zákazky
29851
Názov predmetu
Analýza ZKO s ohľadom na prítomnosť kuchynského bioodpadu a analýza K-BRKO
Číslo spisu
123-2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
79723000-8 - Služby týkajúce sa analýzy odpadu
Doplňujúci CPV
79311300-0 - Analýza prieskumu
90511100-3 - Zber tuhého komunálneho odpadu
90511200-4 - Zber odpadu z domácností
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je analýza efektivity projektu zavedenia zberu kuchynského bioodpadu na území HM SR Bratislavy a návrhy opatrení na zlepšenie.
Bližšie vymedzenie predmetu zákazky je v Prílohe č. 1 tejto Výzvy – Opis predmetu zákazky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
25.08.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty