Stav: Zrušená

Serverový čas: 26.09.2023 21:05

Karta obstarávania #11610-2519/2022
Osvetlenie náučného chodníka a kolumbária v Meste Hurbanovo

Informácie

ID zákazky
30120
Názov predmetu
Osvetlenie náučného chodníka a kolumbária v Meste Hurbanovo
Číslo spisu
11610-2519/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
15 760,47 EUR
Hlavný CPV
45316100-6 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je inštalácia vonkajších osvetľovacích zariadení náučného chodníka a kolumbária v Hurbanove podľa Prílohy č. 1 – Návrh Zmluvy o dielo, technického opisu a jednotlivých zadaní, ktoré tvoria samostatné prílohy tejto výzvy.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.08.2022 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
26.08.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Hurbanovo
Adresa
Komárňanská 91
Hurbanovo
94701, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Vojtech Valkó
vojtech.valko@hurbanovo.sk
+421 910624559
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.hurbanovo.sk/mesto-hurbanovo/mestsky-urad/verejne-obstaravanie-2/

Dokumenty

Časť 1: SO 01 – Osvetlenie náučného chodníka

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
15 043,01 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45316100-6 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2: SO 02 – Osvetlenie kolumbária

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
717,46 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45316100-6 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy