Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.10.2019 07:48

Karta obstarávania #60302/2018/12
Údržba vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava emulznými technológiami

Informácie

ID zákazky
3097
Názov predmetu
Údržba vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava emulznými technológiami
Číslo spisu VO
60302/2018/12
Číslo z vestníka VO
75/2019 - 16.04.2019, pod č.7751 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
700 000,00 EUR
Hlavný CPV
45233000-9 - Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je údržba vozoviek v správe Strediska správy a údržby diaľnic (ďalej „SSÚD“) 2 Bratislava emulznými technológiami s cieľom zlepšenia povrchových vlastností vozovky a predĺženia životnosti vozovkového súvrstvia zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.05.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.05.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Procesný garant
Karol Bartalos
karol.bartalos@ndsas.sk
+421 258311139730

Dokumenty