Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 20:15

Karta obstarávania #142/2022
Zobrazovacie jednotky

Informácie

ID zákazky
31050
Názov predmetu
Zobrazovacie jednotky
Číslo spisu
142/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 780,00 EUR
Hlavný CPV
30231300-0 - Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
Doplňujúci CPV
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
80511000-9 - Školenie pracovníkov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia 75“ zobrazovacích jednotiek pre systém Magic info so stojanmi, vrátane montáže, SW aplikácie a poskytnutia licencie.
Bližšie vymedzenie predmetu zákazky je v Prílohe č. 1 tejto Výzvy – Technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.09.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty