Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 20:39

Karta obstarávania #2022-149
Licencie software assurance pre MS SQL Server

Informácie

ID zákazky
31618
Názov predmetu
Licencie software assurance pre MS SQL Server
Číslo spisu
2022-149
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
11 262,71 EUR
Hlavný CPV
48900000-7 - Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie 4 kusov licencií software assurance pre MS SQL server.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.09.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Michaela Tóthová
tothova@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty