Stav: Ukončená ZAUJÍMA MA TO

Serverový čas: 22.05.2018 17:28

Karta obstarávania #ÚtVO/2305/2018
Aktualizácia ortofotomapy z roku 2014

Informácie

ID zákazky
325
Názov predmetu
Aktualizácia ortofotomapy z roku 2014
Číslo spisu VO
ÚtVO/2305/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
72319000-4 - Poskytovanie údajov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Dodanie aktualizovanej digitálnej ortofotomapy celého územia mesta Trnava (166 km2) v rozlíšení 20 cm, z leteckého snímkovania vo vegetačnom období (leto), spolu s tlačenou účelovou analógovou ortofotomapou z totožného leteckého snímkovania.
Termín uskutočnenia leteckého snímkovania rok 2017.
Špecifikácia digitálnej ortofotomapy:
- rozlíšenie 20 cm/pixel;
- formát TIF + tfw v klade mapových listov 1:2000;
- mapové listy v súradnicovom systéme S-JTSK v realizácii JTSK;
- aerotriangulácia leteckých snímok je založená a spočítaná na dostatočnom počte vlicovacích bodov na teréne
(sieť vlicovacích bodov s trvalou stabilizáciou a prednáletovou signalizáciou na spevnených plochách);
- pre ortorektifikáciu snímok je použitý digitálny model terénu (povrchov) v podrobnosti primeranej rozlíšeniu;
- stredná chyba polohového zobrazenia prvkov ortofotomapy na úrovni terénu nesmie byť vyššia ako na
ortofotomape z roku 2014 pre rozlíšenie 20 cm/pixel
(ortofotomapa garantuje zobrazenie prvku v JTSK súradniciach zodpovedajúcich reálnej polohe a umožňuje
sledovanie zmien pri garancii zobrazenia identických prvkov porovnaním so staršími ortofotomapami).
Špecifikácia tlačenej účelovej analógovej ortofotomapy:
1 ks výrez centra mesta v mierke 1:1500 s názvami ulíc, hranicami mestskej pamiatkovej rezervácie (MPR) a jej ochranného pásma (OP) a s hranicami centrálnej mestskej zóny (CMZ), s rozmermi 86 x 120 cm,
3 ks sútlač časti katastrálneho územia (k. ú.) v mierke 1:10000 a centra v mierke 1:5000 s názvami ulíc, hranicami intravilánu a k. ú., s rozmermi 100 x 135 cm.
Poznámka:
Hranice digitálnej i tlačenej analógovej ortofotomapy v PDF sú v prílohe.
V prípade potreby zaslania hraníc digitálnej i tlačenej analógovej ortofotomapy vo vektorovom tvare (DGN verzia 8) budú tieto na vyžiadanie zaslané elektronickou poštou.
Hranice k. ú., hranice intravilánu, MPR, OP MPR, CMZ a názvy ulíc budú zaslané vybranému dodávateľovi elektronickou poštou v požadovanom vektorovom formáte a verzii (DGN, DWG, DXF).

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
16.02.2018 13:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Renáta Gregušová
renata.gregusova@trnava.sk
+421 915972311

Dokumenty