Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 16:16

Karta obstarávania #37/2022
Kancelársky materiál

Informácie

ID zákazky
32869
Názov predmetu
Kancelársky materiál
Číslo spisu
37/2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
30192000-1 - Kancelárske potreby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb v zmysle Položiek a kritérií výzvy, vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou a vyložením tovaru na mieste dodania. Dodávka kancelárskych potrieb bude realizovaná jednorázovo. Predmet zákazky verejný obstarávateľ požaduje oceniť v súlade s popisom položiek a kritérií. Verejný obstarávateľ požaduje predmet zákazky dodávať do sídla verejného obstarávateľa.
Súčasťou dodania tovaru sú súvisiace služby:
a) dodanie objednaného tovaru max. do 10 pracovných dní od prevzatia/doručenia písomnej objednávky, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak,
b) doprava, čím sa rozumie doprava kancelárskych potrieb na miesto dodania a jeho prepravu do príslušných skladových priestorov verejného obstarávateľa.
Pokiaľ záujemca/uchádzač dodáva konkrétny druh tovaru v inom balení/v inej mernej jednotke, než akú požaduje oceniť verejný obstarávateľ, prepočíta cenu tohto tovaru na balenie/mernú jednotku požadovanú verejným obstarávateľom. Informáciu o ponúkanej mernej jednotke/balení uvedie do poznámky.
Ak sa vo výzve uvádzajú údaje na konkrétneho výrobcu, značku, obchodný názov alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentnými výrobkami, ktoré budú mať rovnaké/lepšie požadované zloženie a kvalitatívne vlastnosti ako výrobky uvedené v Návrhu na plnenie kritérií. Ekvivalentné tovary musia byť predložené v balení vo veľkosti/objeme rovnakom alebo väčšom ako je veľkosť balenia uvedená pri jednotlivých tovaroch. Cena za ekvivalentný tovar bude posudzovaná, ako keby spĺňala požiadavky na veľkosť/objem uvedený v Návrhu na plnenie kritérií.
Uchádzač zodpovedá za to, že ním ponúkaný tovar spĺňa príslušné kvalitatívne a environmentálne parametre podľa platných právnych predpisov a noriem. Primárne časti balení musia byť recyklovateľné alebo vyrobené z recyklovaných materiálov. Všetky dodané tovary musia mať výrobcom tovaru vyznačenú záručnú dobu (dobu použiteľnosti) na obale tovaru.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
20.10.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Psychosociálne centrum
Adresa
Löfflerova 2
Košice - mestská časť
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Madárová
zuzana.madarova@pscentrum.sk
+421 948352439

Dokumenty