Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.06.2019 21:44

Karta obstarávania #06747/2019/ODDVO
Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek

Informácie

ID zákazky
3389
Názov predmetu
Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek
Číslo spisu VO
06747/2019/ODDVO
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 700,00 EUR
Hlavný CPV
42512000-8 - Klimatizačné zariadenia
Doplňujúci CPV
45331220-4 - Inštalovanie klimatizácie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka a montáž klimatizačných jednotiek do kancelárskych priestorov BBSK-Radnica, 3. poschodie, Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica v počte:
- 1 ks vonkajšia klimatizačná jednotka umiestnená na balkóne
- 7 ks vnútorných klimatizačných jednotiek nástenného prevedenia.
Predmetom zákazky je aj osadenie drevnej pochôdznej plošiny do podkrovia, ktorá bude využiteľná aj do budúcnosti.
Podrobný opis predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohách Výzvy, najmä v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky a prílohe č. 2 – Výkaz výmer.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.04.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty