Stav: Zrušená

Serverový čas: 23.09.2023 00:14

Karta obstarávania #MK/A/2019/12686
Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice"

Informácie

ID zákazky
3434
Názov predmetu
Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice"
Číslo spisu
MK/A/2019/12686
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
88 689,95 EUR
Hlavný CPV
45214210-5 - Stavebné práce na objektoch základných škôl
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Projekt je zameraný na stavebno – technické úpravy priestorov odborných učební podporujúcich technické a prírodovedné kompetencie žiakov (polytechnická učebňa a učebne biológie, chémie a fyziky), jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov ZŠ Krosnianska 2, Košice.

Stavebno-technické úpravy musia byť zrealizované v zmysle a rozsahu spracovanej realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná autorizovaným stavebným inžinierom.
V prípade, že v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer je predmet zákazky definovaný v rozpore s § 42 ods.3 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (uvedením konkrétneho názvu výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby), uchádzačom sa umožňuje predloženie ekvivalentného návrhu danej položky (ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami ako je požiadavka podľa opisu).
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 5 Výzvy - projektová dokumentácia stavby vrátane výkazu výmer.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.05.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.kosice.sk

Dokumenty