Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.05.2023 07:21

Karta obstarávania #1/2022
Predaj hnuteľného majetku "Autobus Iveco Crossway Low Entry"

Informácie

ID zákazky
34628
Názov predmetu
Predaj hnuteľného majetku "Autobus Iveco Crossway Low Entry"
Číslo spisu
1/2022
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
-
Výsledok obstarávania
Kupná zmluva
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis

Mesto Trenčín vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku „Autobus Iveco Crossway Low Entry“ za podmienok určených v Kúpnej zmluve podľa prílohy č. 2 týchto súťažných podmienok.

Minimálna celková kúpna cena, ktorú vyhlasovateľ požaduje za predaj hnuteľného majetku je vo výške 27.813,10 eur. V prípade, ak žiadny z predložených návrhov nebude obsahovať návrh rovnej alebo vyššej kúpnej ceny, ako je vyššie uvedená minimálna cena, vyhlasovateľ má právo odmietnuť všetky návrhy. Mesto Trenčín nie je platcom DPH.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trenčín
Adresa
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovenská republika
Procesný garant
Andrea Fraňová
andrea.franova@trencin.sk
+421 902911914

Dokumenty