Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.02.2023 17:01

Karta obstarávania #R5-2.1/230/2022
Dodávka Laser MLS vysokovýkonný robotizovaný M6

Informácie

ID zákazky
35120
Názov predmetu
Dodávka Laser MLS vysokovýkonný robotizovaný M6
Číslo spisu
R5-2.1/230/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
33128000-3 - Lekársky laser, iný ako pre chirurgiu
Doplňujúci CPV
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Dodávka Laser MLS vysokovýkonný robotizovaný M6, vrátane dodania na miesto plnenia, inštalácie a zaškolenia obsluhy
MLS kombinuje a synchronizuje špecifické kontinuálne a pulzné laserové žiarenie. Odnímateľný viac diódový ergonomický, robotizovaný aplikátor

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom a bude zodpovedať celkovej cene za predmet zákazky v EUR bez DPH predloženej úspešným uchádzačom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača je realizované jedným prieskumom trhu). V zmysle Metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č.: 10801-5000/2018 budú cenové ponuky predložené v tejto súťaži slúžiť aj na stanovenie PHZ. V prípade ak predložené ponuky prekročia finančný limit pre zákazky podľa §117 ZVO bude táto výzva slúžiť pre potreby určenia PHZ a verejný obstarávateľ bude postupovať postupom podľa daného finančného limitu.
Úhrada predmetu zákazky bude realizovaná z účelovo vyčlenených finančných prostriedkov pridelených na tento účel zo strany poskytovateľa MZ SR. V prípade neakceptovania procesu obstarania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, resp. ak finančné prostriedky zo strany poskytovateľa nebudú pridelené, objednávateľ si vyhradzuje právo nevystaviť objednávku a ukončiť verejné obstarávanie.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.12.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Lubomír Filas
lubomir.filas@unb.sk
+421 248234646

Dokumenty