Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.03.2023 15:25

Karta obstarávania #18/2022/PJ_BaNM
REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE

Informácie

ID zákazky
35163
Názov predmetu
REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE
Číslo spisu
18/2022/PJ_BaNM
Číslo z vestníka VO
58 - WYP Vestník č. 1/2023 - 02.01.2023
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 052 233,76 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za
stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude záväzok úspešného uchádzača (úspešných
uchádzačov) vykonať pre obstarávateľskú organizáciu riadne a včas dielo, ktoré je potrebné zhotoviť v rámci realizácie
projektu REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE a záväzok obstarávateľskej organizácie
dielo zhotovené v súlade so stanovenými podmienkami v súťažných podkladoch prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú
zmluvnú cenu.
Podrobný opis obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.02.2023 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.02.2023 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Adresa
Junácka 3216/1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
83291, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Jombík
peter.jombik@banm.sk
+421 249253250

Dokumenty