Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.06.2023 16:41

Karta obstarávania #5/2022_VOS
Predaj osobných automobilov

Informácie

ID zákazky
35306
Názov predmetu
Predaj osobných automobilov
Číslo spisu
5/2022_VOS
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
-
Výsledok obstarávania
Kupná zmluva
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Stručný opis

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ s názvom „Predaj osobných automobilov“ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj 52 ks osobných motorových vozidiel, ktorých je výlučným vlastníkom, a ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podmienok.

Výsledkom Obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k celému predmetu OVS - 52 ks osobných motorových vozidiel podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Návrh Kúpnej zmluvy tvorí Prílohu č. 3 týchto súťažných podmienok.

Všeobecná hodnota predmetu OVS stanovená znaleckým posudkom je 135 475,- EUR.


Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.12.2022 09:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika

Dokumenty