Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.03.2023 16:22

Karta obstarávania #35477/2022
Malé zlepšenia eGOV služieb v meste Levoča

Informácie

ID zákazky
36329
Názov predmetu
Malé zlepšenia eGOV služieb v meste Levoča
Číslo spisu
35477/2022
Číslo z vestníka VO
144 - MSS
Číslo z vestníka EU
2023/S 001-000124
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
285 730,00 EUR
Hlavný CPV
72330000-2 - Služby na štandardizáciu a klasifikáciu obsahu a dát
Doplňujúci CPV
72212000-4 - Programovanie aplikačného softvéru
72600000-6 - Počítačové podporné služby a poradenstvo
72600000-6 - Počítačové podporné služby a poradenstvo
72250000-2 - Služby týkajúce sa podpory systému
72212732-9 - Služby na vývoj softvéru na zaistenie bezpečnosti dát
72260000-5 - Služby súvisiace so softvérom
72260000-5 - Služby súvisiace so softvérom
72263000-6 - Implementácia softvéru
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, uchádzač je povinný predložiť ponuku na celý predmet zákazky a oceniť všetky položky v plnom rozsahu.

Verejný obstarávateľ z dôvodu vysokej pracnosti a z toho vyplývajúcej zvýšenej chybovosti uprednostňuje, aby koordinácia zdrojov a kapacít potrebných na realizáciu jednotlivých aktivít projektu (čiastkových plnení) vychádzala zo strany jedného zhotoviteľa a uplatňovala jednotný prístup. V nadväznosti na priamu previazanosť jednotlivých aktivít projektu (čiastkových plnení) na časový harmonogram realizácie, nemôže verejný obstarávateľ pripustiť, aj so zohľadnením disponibilného časového fondu, vznik aj minimálneho rizika spojeného s nedosiahnutím vzájomnej dohody medzi rôznymi zhotoviteľmi a ich jednotlivými členmi tímu. Hlavné aktivity projektu sú navzájom prepojené a každá zmena má vplyv aj na ďalšie časti.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je prostredníctvom odborných služieb implementovať projekt Malé zlepšenia eGOV služieb v meste Levoča do informačného systému verejného obstarávateľa a to úpravou existujúcich služieb, dodaním nových požadovaných služieb, dodaním požadovaných interných integrácií a funkcionalít na existujúce systémy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2023 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
31.01.2023 11:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Levoča
Adresa
Nám. Majstra Pavla 4
Levoča
05401, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Annamária Lukáčová
lukacovaannamaria@gmail.com
+420 904090344
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6112

Dokumenty