Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.03.2023 03:38

Karta obstarávania #192210301
Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-219 nad cestou do Liptovského Jána

Informácie

ID zákazky
36412
Názov predmetu
Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-219 nad cestou do Liptovského Jána
Číslo spisu
192210301
Číslo z vestníka VO
č.13/2023 - 19.1.2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 013-034581
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
812 462,51 EUR
Hlavný CPV
45221119-9 - Stavebné práce na obnove mostov
Doplňujúci CPV
45000000-7 - Stavebné práce
45111000-8 - Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce
45223100-7 - Montáž kovových konštrukcií
45223500-1 - Konštrukcie zo železobetónu
45262300-4 - Betonárske práce
45262310-7 - Železobetonárske práce
45410000-4 - Omietkarské práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že pri realizácii opravy mosta jednotlivé technologické operácie na seba bezprostredne nadväzujú, preto je nutné, aby opravu realizoval jeden zhotoviteľ, ktorý bude spĺňať potrebné kvalitatívne a odborné požiadavky obstarávateľa a ktorý po dodaní diela následne preberie záruku za zhotovené dielo ako celok. Nie je možné zákazku rozdeliť medzi viacerých zhotoviteľov, nakoľko ich koordinácia pri jednotlivých technológiách by bola značne problémová. 3.3 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác za účelom opravy diaľničného mosta ev.č. D1-219 nad cestou do Liptovského Jána, pričom stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, SP a v kvalite požadovanej v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok, noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Lehota viazanosti ponúk: 31.01.2024

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.02.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
21.02.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Hupka Leščáková
jana.lescakova@ndsas.sk
+421 258311790

Dokumenty