Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.03.2023 03:59

Karta obstarávania #792110301
Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - "žltá kniha"

Informácie

ID zákazky
36485
Názov predmetu
Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - "žltá kniha"
Číslo spisu
792110301
Číslo z vestníka EU
2023/S 012-030282
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
19 038 257,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45233100-0 - Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie predmetu zákazky na časti tým, že pred vyhlásením postupu zadávania zákazky dôkladne zvážil a vzal do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú vhodnosti, resp. nevhodnosti rozdelenia predmetnej zákazky na časti. Protihluková stena na diaľnici D2 v úseku Bratislava - Lamač je nevyhnutná v súvislosti so zabezpečením výrazného zníženia hlukovej záťaže z cestnej dopravy diaľnice D2 v mestskej časti Bratislava Lamač a Dúbravka.
Z technického hľadiska nie je možné rozdelenie zákazky na časti nakoľko stavba bude realizovaná za plnej premávky s minimálnymi obmedzeniami, a to po oboch stranách diaľnice a v jej stredovom páse a to systémom mobilných protihlukových stien kombinovaného so záchytným bezpečnostným zariadením, ako aj súvisiace inžinierske siete (informačný systém, odvodnenie, a ďalšie...). Významný dopad má aj plán organizácie dopravy počas výstavby, ktorý z hľadiska bezpečnosti premávky neumožňuje iné rozfázovanie projektu. Tento plán obsahuje súvisiace etapy výstavby, ktoré neumožňujú rozdelenie 2,4 km stavby na samostatné funkčné časti. Zároveň rozdelenie na časti by spôsobilo zložité plnenie zodpovednosti vady za Dielo ako aj plnenie záručných lehôt na časti Diela. V neposlednom rade by rozdelenie stavby na viacero častí spôsobilo z pohľadu verejného obstarávania predĺženie lehoty výstavby protihlukovej steny na diaľnici D2, čo by malo negatívy dopad na obyvateľov mestských častí Lamač a Dúbravka.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je naprojektovať, vybudovať a skolaudovať dočasné protihlukové steny po oboch stranách a v jej stredovom páse diaľnice D2 (kategória D 26,5/100) a to systémom mobilných protihlukových stien kombinovaného so záchytným bezpečnostným zariadením z dôvodu zníženia hlukovej záťaže priľahlej zástavby mestskej časti Lamač a Dúbravka. Návrh protihlukových stien vyplynul z potreby zníženia hlukovej záťaže z cestnej dopravy diaľnice D2, keďže kvôli zvyšujúcej sa intenzite dopravy sú prekročené prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky, Zväzku 3 Požiadavky objednávateľa, Zväzku 4 Cenová časť a Zväzku 5 Dokumentácia poskytnutá objednávateľom súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Lehota viazanosti: 29.02.2024

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.03.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
27.03.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mária Domianová
maria.domianova@ndsas.sk
+421 258311121

Dokumenty