Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.03.2024 15:43

Karta DNS #MAR 3/2023
DNS Architektonické a inžinierske služby

Informácie

ID zákazky
36839
Názov predmetu
DNS Architektonické a inžinierske služby
Číslo spisu
MAR 3/2023
Číslo z vestníka VO
3501 - MUS Vestník č. 21/2023 - 30.01.2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 020-052651
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
250 000,00 EUR
Hlavný CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
Doplňujúci CPV
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71322100-2 - Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach
71520000-9 - Stavebný dozor
71300000-1 - Inžinierske služby
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71351200-5 - Geologické a geofyzikálne služby
71351730-9 - Geologický prieskum
71355200-3 - Topografické (kartografické) merania
71319000-7 - Služby znalcov (expertíza)
71330000-0 - Rôzne inžinierske služby
71351000-3 - Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa architektonických a inžinierskych služieb bežne dostupných na trhu, v rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky. DNS je zriadený na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený do kategórií:
1. kategória Architektonické, stavebné a inžinierske služby, projektovanie, autorský dozor
2. kategória Inžinierske služby, projektovanie
3.kategória Stavebný dozor
4. kategória Geologické a hydrogeologické služby
5. kategória Geografické a topografické služby
6. kategória Služby znalcov
7. kategória Inžinierska činnosť

Poznámka

Verejný obstarávateľ zvolil DNS ako otvorený a transparentný systém, z dôvodu potreby realizácie opakovaných architektonických a inžinierskych služieb. Nakoľko sa rozpočet verejného obstarávateľa, podľa aktuálnych potrieb, v priebehu kalendárneho roku mení, nedokáže verejný obstarávateľ iným postupom zabezpečiť dodržanie ustanovení ZVO o účelovom delení zákazky. Verejný obstarávateľ bude transparentne zverejňovať jednotlivé výzvy v rámci DNS podľa aktuálnych potrieb a možností rozpočtu. Otázku bežnej dostupnosti sa verejný obstarávateľ snaží riešiť zverejnením kompletnej podkladovej dokumentácie, otvorenou komunikáciou a umožnením obhliadky miesta plnenia v rámci jednotlivých výziev.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
27.02.2023 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
27.02.2023 10:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
26.02.2027 15:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

1. kategória Architektonické, stavebné a inžinierske služby, projektovanie, autorský dozor

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
Doplňujúci CPV
71322100-2 - Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach

2. kategória Inžinierske služby, projektovanie,

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
Doplňujúci CPV
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71322100-2 - Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach

3.kategória Stavebný dozor

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
71520000-9 - Stavebný dozor

4. kategória Geologické a hydrogeologické služby

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
71351200-5 - Geologické a geofyzikálne služby
Doplňujúci CPV
71351730-9 - Geologický prieskum
71351000-3 - Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby

5. kategória Geografické a topografické služby

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
71355200-3 - Topografické (kartografické) merania
Doplňujúci CPV
71330000-0 - Rôzne inžinierske služby

6. kategória Služby znalcov

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
71319000-7 - Služby znalcov (expertíza)

7.kategória Inžinierske činnosti

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
71311100-2 - Podporné služby pre oblasť civilného inžinierstva

Zákazky